Contact Information:

Prof. Junping Du(junpingdu@126.com)
Weining Wang (wnwang@bupt.edu.cn)
Program: ciict2008@bupt.edu.cn
Tel: 86 10 62281360
Fax: 86 10 62282983